Breaking news:

Mới mới

Xây dựng Đảng vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Viết bởi quan lambao on 2 tháng 2, 2013 | 16:11

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Trải qua 83 năm từ khi ra đời, với bản chất của một đảng cách mạng chân chính, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến trên con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Trong những ngày tháng đất nước bị xâm lăng, dân tộc ta bị tước đi quyền độc lập, tự do, với đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Với những thắng lợi đã giành được trong suốt 83 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển đang đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong suốt 83 năm qua được bắt nguồn từ bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng; sự đồng lòng “triệu người như một” của cả dân tộc; sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Những thành tựu vĩ đại ấy là minh chứng thể hiện rõ vị trí, vai trò của Đảng; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của một đảng chân chính, cách mạng với một lòng, một dạ chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; thể hiện sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử, được nhân dân thừa nhận. Quyền lực chính trị của Đảng bắt nguồn từ quyền lực nhân dân, là sự ủy quyền, tín nhiệm của nhân dân đối với Đảng.


Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, trong Đảng vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục, sửa chữa. Ngoài những vấn đề đã được Trung ương Đảng nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đề cập đến những hạn chế, yếu kém của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Bây giờ trong Đảng cũng có sự phân hóa giàu-nghèo, có những người giàu lên rất nhanh, cuộc sống cách xa người lao động…”.

Những hạn chế, yếu kém trong Đảng không chỉ là băn khoăn, lo lắng của mỗi đảng viên, mà còn là trăn trở của hàng chục triệu người con đất Việt. Bởi sức mạnh của Đảng, sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, đảng viên là nền tảng, nhân tố quyết định tạo nên những chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử của cả dân tộc. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta đã khẳng định: "Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam". Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đang được lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đã xác định rất rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là của giai cấp công nhân Việt Nam, mà còn là của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh (TSVM) không chỉ là trách nhiệm của mỗi đảng viên, mà còn là trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, của cả xã hội và toàn dân tộc.

Bước vào thời kỳ mới, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, tác động mạnh mẽ vào quá trình xây dựng, phát triển đất nước, một trong những vấn đề được toàn xã hội quan tâm hàng đầu là xây dựng Đảng ta thực sự TSVM; là đạo đức, là văn minh. Theo đó, vấn đề mang tính quyết định là phải giữ vững được bản chất cách mạng của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên phải thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động. Xây dựng Đảng TSVM không chỉ là vấn đề có tính nguyên tắc, mà còn là giá trị truyền thống đã được lớp lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo dựng nên bằng máu xương của chính mình và của cả dân tộc. Bài học từ thực tiễn ở một số nước XHCN trên thế giới đủ cho chúng ta thấy rất rõ: Nếu đảng không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Đánh mất vai trò lãnh đạo của đảng, không sửa chữa kịp thời những hạn chế, yếu kém trong chính nội bộ đảng là chúng ta có tội với dân tộc, có tội với nhân dân. Vì vậy, việc xây dựng Đảng ta TSVM là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta. Đảng TSVM là điều kiện tiên quyết để nhân dân ta có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đảng TSVM cũng là thứ vũ khí sắc bén nhất, hiệu quả nhất để đập tan những mưu đồ chính trị đen tối của các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá đảng, chống phá chế độ, gây mất ổn định chính trị, làm nguy hại đến tiến trình phát triển đất nước.

Thực tế ở nước ta cho thấy, càng đi vào đổi mới, đi vào phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập lại càng cần phải có sự lãnh đạo của Đảng và coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đây là nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, nền độc lập tự chủ của Tổ quốc.

Để xây dựng Đảng thực sự TSVM, trước hết đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực, thể hiện trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Mọi cán bộ, đảng viên không những phải tuyệt đối chấp hành nghị quyết của Đảng, sự phân công của tổ chức, mà còn phải gương mẫu, đi đầu trong tham gia các phong trào cách mạng, trở thành những tấm gương điển hình ở cơ sở để quần chúng làm theo, noi theo.

Để xây dựng Đảng ta thực sự TSVM đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Đảng phải triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phải phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng khắp trong toàn xã hội.

Xây dựng Đảng thực sự TSVM đòi hỏi toàn Đảng và từng cán bộ, đảng viên và nhân dân phải bình tĩnh, tỉnh táo nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn hết sức xảo quyệt của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, mà “mũi đột phá” được các thế lực thù địch lựa chọn là tiến công trên mặt trận tư tưởng chính trị với chiêu bài lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong Đảng, trong quản lý xã hội, những khó khăn trong đời sống kinh tế để kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, suốt hơn 68 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thể hiện vai trò xung kích bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, làm sáng ngời hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, được nhân dân tin yêu, mến phục. Yêu cầu nhiệm vụ mới càng đòi hỏi Quân đội ta phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ; thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ “Trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Theo QĐND

Mục tiêu tham vọng 2013: Lạm phát thấp, tăng trưởng cao

Sau một năm thắng lợi với chỉ số lạm phát và tăng trưởng đạt yêu cầu, kinh tế Việt Nam bắt đầu một năm mới với nhiều thách thức từ sự “giằng kéo” của hai mục tiêu này.

Năm nay, lạm phát chịu áp lực từ yêu cầu khoảng 6% trong khi tăng trưởng đòi hỏi ở mức cao hơn con số 5,03% của năm trước. Đây là bài toán rất khó khi các sức ép đẩy lạm phát vẫn hiển hiện và dấu hiệu cải thiện kinh tế chưa thật rõ nét.

Cách nhìn quá lỗi thời, sai lệch

Ngày 31-1, Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) có trụ sở tại New York đã công bố bản báo cáo tình hình thế giới dày 660 trang, trong đó phần báo cáo về Việt Nam dài 8 trang.

Một lần nữa, phần nội dung chính trong 8 trang liên quan đến Việt Nam này lại là kết quả của cách nhìn méo mó, thiên kiến và đơn giản là sự sắp xếp, tập hợp những thông tin cắt xén, bịa đặt của các tác giả báo cáo HRW.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc-Xuân Quý Tỵ 2013, sáng nay (2/1), thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Tết

Viết bởi quan lambao on 30 tháng 1, 2013 | 16:32

Hôm nay (30/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có Công điện đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo nguồn cung hàng hóa; chất lượng an toàn thực phẩm; đảm bảo trật tự an ninh… trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ

Thủ tướng phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”. Mục tiêu của Đề án đặt ra là: Đến năm 2020, 70% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng; 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% đạt trình độ bậc 3.

Trình độ dân trí Việt Nam ngày càng được nâng cao

2013 phấn đấu vượt chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 10%

Viết bởi quan lambao on 28 tháng 1, 2013 | 18:40

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu năm 2013 ngành Công Thương tiếp tục coi nhiệm vụ đẩy mạnh xuất khẩu là nhiệm vụ hàng đầu. Mục tiêu đề ra là hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu (khoảng 10%).

Ngành Công Thương phấn đấu năm 2013 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 126 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2012

"Cá mè một lứa"

Viết bởi quan lambao on 27 tháng 1, 2013 | 21:17

Vừa đặt chân vô quán cà phê, anh Bảy đã sững sờ khi Sáu xe ôm đang loay hoay nghịch cái laptop. Đây quả thực là chuyện lạ bởi trước tới giờ, quen nhau cả vài chục năm đến tờ báo Sáu còn không thèm ngó! 

Một cách nhìn chủ quan, phiến diện

Gần đây, trên một số trang mạng và cơ quan truyền thông ở nước ngoài, trong đó có hãng BBC xuất hiện bài viết dưới nhan đề “So sánh hai biến cố tháng Tám”- so sánh Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cuộc chính biến tháng 8-1991 ở Liên Xô dựa vào những cảm nhận của ông Nguyễn Minh Cần - theo bài viết là người đã chứng kiến cả hai sự kiện đó. Đọc bài viết nói trên, những người Việt Nam yêu nước và có lòng tự trọng không khỏi bức xúc, bất bình trước sự so sánh khập khiễng với dụng ý xuyên tạc sự thật và những ý kiến cá nhân mang tính tư biện, suy diễn một cách chủ quan, phiến diện của ông Cần.

“Tiềm năng tăng trưởng kinh tế còn rất lớn”

“Nếu chúng ta có quyết sách đúng và hợp lý thì nền kinh tế có khả năng tăng trưởng trên 5,5%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đã thông qua vì tiềm năng kinh tế của chúng ta vẫn còn rất lớn”, ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, chia sẻ như vậy khi trao đổi về triển vọng kinh tế Việt Nam.

Ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Khi nhìn lại năm 2012, Thủ tướng có nói rằng“nếu làm tốt hơn thì tăng trưởng kinh tế đã cao hơn”. Ông có chia sẻ gì về tâm tư này của người đứng đầu Chính phủ?
 
Copyright © 2012. Quan Làm Báo - All Rights Reserved
Mọi đóng góp, ý kiến xin gởi đến quanlambao1@gmail.com